Vedtægter

Ældre Klubben

Erritsø

Vedtægter for

Ældre Klubben Erritsø.


§1

Klubbens navn er Ældre Klubben Erritsø, 7000 Fredericia.Klubben har hjemsted i Fredericia kommune.


§2

Alle kan optages som medlemmer i Ældre Klubben Erritsø, 7000 Fredericia, hvis de er førtidspensionister -  på efterløn eller pensionister.

Der kræves blot et medlemskort til Ældre Klubben Erritsø, 7000 Fredericia for at kunne deltage i klubbens aktiviteter.


§3

Klubbens formål er at medvirke til et aktivt og positivt liv. Alle former for fritidsinteresser kan tilgodeses, f.eks. Gymnastik, billard, kortspil, PC-kursus, syning, tegning, maling, blomster binding, glas kunst, billedskæring og andet træ arbejde.

Det er medlemmernes eget ansvar at komme med ideer til aktiviteter.

Banko, udflugter og fester er også faste aktiviteter, men det er for egen regning.


§4

Stk.1

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

Generalforsamlingen holdes en gang årlig, og det vil være i første halvdel af året.

Der indvarsles til generalforsamling, ved fremlæggelse af dagsorden i klub lokalet senest 3 uger før.

Stk.2

Dagsordnen skal mindst indeholde følgende:

Valg af dirigent

Valg af 3 stemmetællere

Beretning

Udvalgene orienterer

Regnskab

Indkomne forslag

Valg

Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være afleveret til klubrådet senest 8 dage før generalforsamlingen.

Forslag afgøres ved simpel stemmeflertal.

Alle som har et medlemskort til Ældre Klubben Erritsø, 7000 Fredericia har stemmeret.


§5

Til at varetage klubanlliggender vælges 7 medlemmer til et klubråd.

Klubrådsmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen.

Formand og kasserer vælges ved direkte valg på generalforsamlingen, formand og kassereren er aldrig på valg samme år.

Øvrige klubrådsmedlemmer konstituerer sig efter generalforsamlingen.

Der vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen.

Der vælges 2 bilagskontrollanter på skift for 2 år ad gangen, i lighed med valg til formand og kasserer.

Der vælges 1 bilagskontrolllantsuppleant for 1 år ad gangen.

Medlemmer, der vælges til klubrådet og som suppleantet, må ikke være ægtefæller eller samboende.


§ 5 stk. A

Udvalgsmedlemer skal ikke vælges på generalforsamlingen, men interesserede kan tilmelde sig til klubrådet.


§6

Formanden er klubbens ansigt udad til f.eks. overfor kommunen og myndighederne.

Formanden og kassereren er ansvarlige for klubbens økonomi.

Øvrige klubrådsmedlemmer fordeler klubarbejdet imellem sig.

På klubdage vil der altid være et klubrådsmedlem tilstede.


§7

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, hvis klubrådet finder det nødvendigt, eller hvis 1/3 af medlemmerne indsender skriftlig begrundet begæring til klubrådet.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 8 dages varsel, med tilkendegivelse af dagsorden.


§8

Æresmedlem har klubrådet mulighed for at udpege/tildele æresmedlemsskab af Ældre Klubben Erritsø, hvilket medfører livsvarigt kontingentfri medlemskab.

Betingelserne for tildeling af æresmedlemsskab er minimum 25 års uafbrudt medlemskab.

Kan også tildeles til medlemmer der har gjort en helt ekstraordinær indsats for klubben og dens medlemmer.

Det er til enhver tid siddende klubråd der indstiller og beslutter tildeling af æresmedlemsskab.

Klubbens medlemmer kan indstille et andet medlem til æresmedlemsskab, med en vægtig skriftlig begrundelse, men det er alene klubrådet der tager beslutningen om tildelingen.

Klubrådet kan fratage et tildelt æresmedlemsskab, hvis det vurderes at æresmedlemmet handler illoyalt eller på anden måde taler dårligt om eller skader klubben og dens omdømme.

Medlemmer af klubrådet kan ikke indstilles eller tildeles æresmedlemsskab.


§9

I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder klubbens økonomiske midler Børnecancerfonden, Dampfærgevej 22, postboks 847, 2100 København Ø.


Godkendt på generalforsamlingen

den 6. februar 2019


Underskrevet af dirigent

Jens Nørgaard